Staat van cultuur­participatie Maastricht 

Ruim 62 procent van de Maastrichtenaren heeft de afgelopen twaalf maanden aan cultuurbeoefening in de vrije tijd gedaan. De activiteiten die het meest beoefend worden in Maastricht zijn zingen (34 procent), tekenen en schilderen (32 procent) en een instrument bespelen (27 procent).

Dat blijkt uit het onderzoek naar de cultuurbeoefening, het cultuurbezoek en de waardering daarvan in Maastricht in najaar 2017. Het (tweetalig) onderzoek is uitgevoerd door Stichting Tout Maastricht en de Universiteit Maastricht en is bekostigd door de gemeente. Onderzoeksbureau Research 2Evolve heeft de resultaten verwerkt. 2.085 mensen reageerden op de vragenlijst.

Infographic.png

Dialoog

Met het onderzoek, een opdracht van de gemeenteraad vanuit de innovatieagenda cultuur, zet Maastricht een belangrijke stap in het meten van de cultuurbeleving- en waardering in de stad. Wethouder Bert Jongen (Cultuur): “Dit is een mooie nulmeting naar de stand van cultuur in onze stad. Het is nu zaak dat we de resultaten gaan wegen. Dit zijn de cijfers, maar daar zit natuurlijk een verhaal achter. Daarom gaan we in dialoog met de stad om deze percentages te duiden.” De stad hecht in elk geval waarde aan cultuur, zo blijkt uit het onderzoek. 84 procent van de geënquêteerden zegt cultuur belangrijk te vinden voor stad en samenleving, gevolgd door het belang voor zichzelf (68 procent) en voor het eigen stadsdeel (59 procent).

Cultuurbezoek

Het cultuurbezoek in Maastricht scoort hoog. 94 procent van de respondenten geeft aan het afgelopen jaar tenminste één bezoek te hebben gebracht aan een culturele instelling, uitvoering en/of tentoonstelling. In Maastricht zijn Pathé (53 procent), Centre Céramique (52 procent), Boekhandel Dominicanen (51 procent), Euroscoop (49 procent), Lumière (42 procent) en Theater aan het Vrijthof (41 procent) het populairst. Maastrichtenaren geven daarbij aan redelijk tevreden te zijn over de mogelijkheden tot cultuurbeoefening en het cultuuraanbod. Ze krijgen respectievelijk het rapportcijfer 7,0 en 7,1. Wethouder Jongen: “Het zijn mooie cijfers, maar ik wil ze wel graag meteen in perspectief plaatsen. Dit is een totaalfoto, een algemene schouw. Waardevol, maar het inzoomen met de stad moet nog meer inzichten gaan bieden. Want het stedelijk cultuuraanbod is zo divers dat dat niet allemaal in percentages te vangen is.

Wanneer, hoe en waarom?

In het najaar 2017 werd er onder de inwoners van Maastricht op grote schaal een enquêteonderzoek gedaan. Een onderzoek naar cultuurbeoefening, cultuurbezoek en cultuurwaardering. Zo willen we bijvoorbeeld weten aan welke kunstzinnige of creatieve activiteiten u deelneemt. Of welke motieven u heeft om wel of niet cultuur te beoefenen en/of te bezoeken en hoe belangrijk u cultuur vindt. Antwoorden op onder andere deze vragen zijn bijzonder waardevol en van groot belang. Niet alleen voor ons, maar ook voor instellingen, cultuurmakers en verenigingen. Het biedt alle betrokkenen en daarmee de hele stad inzicht voor de toekomst. Zodat vraag en aanbod in stad en regio beter op elkaar kunnen worden afgestemd.

Steekproef

Bijna 1 op de 10 Maastrichtenaren van 6 jaar en ouder ontving begin november 2017 een persoonlijke brief met een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. In de brief wordt uitgelegd hoe men de vragenlijst moet invullen. Het selecteren van adressen gebeurt via een steekproef uit het bevolkingsbestand. Het is mogelijk dat er meerdere personen per huishouden een brief ontvangen hebben.

Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek was het van belang dat zoveel mogelijk inwoners van Maastricht meededen aan het onderzoek. Vandaar dat ook mensen die geen persoonlijke brief ontvingen de mogelijkheid hadden om de vragenlijst in te vullen.

Rapportage juli 2018

In juli 2018 is de rapportage met resultaten inclusief een eerste, korte analyse van de Universiteit Maastricht in drukvorm verschenen. Wilt u ook een exemplaar ontvangen?

Mail naar info@toutmaastricht.nl 
of bel 043-8527053.

Organisatie

Stichting Tout Maastricht en de Universiteit Maastricht voerden dit tweetalig onderzoek in het Nederlands en Engels uit met financiering van de gemeente Maastricht*. Research 2Evolve, een onafhankelijk extern onderzoeksbureau, verwerkt de antwoorden. Registratiegegevens en antwoorden op vragen in de vragenlijst worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt.

Waarom een cultuuronderzoek?

De gemeente Maastricht heeft in de innovatieagenda cultuur uit 2016 de wens opgenomen tot het ontwikkelen van een“cultuurscan: het meten en wegen van de impact van alle acties en impulsen en de vergelijking met andere steden.”. De Universiteit Maastricht heeft van de gemeente de opdracht gekregen om dit instrument te ontwikkelen.

Mede vanwege de behoefte aan een nulmeting voor dit instrument, maar ook om een goed beeld te krijgen van de algehele ‘staat van cultuurparticipatie’ heeft Stichting Tout Maastricht in het kader van de innovatieagenda bij de gemeente subsidie aangevraagd en gekregen om een onafhankelijk onderzoek uit te (laten) voeren middels het uitzetten van een groot zogenaamd ‘omnibusonderzoek’: een uitgebreide enquête onder circa 12.000 inwoners van Maastricht met vragen over cultuurbeoefening, cultuurbezoek en cultuurwaardering.

Tout Maastricht heeft daarbij op haar beurt hetzelfde team van de Universiteit Maastricht ingehuurd dat ook betrokken is bij het ontwikkelen van de Cultuurscan voor inhoudelijke en technische ondersteuning en samenwerking. Ook heeft Tout Maastricht diverse andere partijen ingehuurd om het onderzoek professioneel, onafhankelijk en volgens de nodige wettelijke regels uit te voeren.

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact op met stichting Tout Maastricht via 043-8527053 of info@toutmaastricht.nl